Hot News :

ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ณ วัดดงน้อยนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

   เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันแรก) นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และมีตัวแทนนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวน 4 แห่ง แณ วัดดงน้อยนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา นำโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอรัปชั่นและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) อำเภอเขมราฐ นำโดยสำนักงานอำเภอเขมราฐ โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา ทั้ง 17 หมู่บ้าน ที่ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศาCommunity Isolation Thepwongsa Center

     เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงาน โดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา Community Isolation Thepwongsa Center เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อยืนยัน COVID-19 ในพื้นที่และที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้ในการตัดตั้งศูนย์ CI ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในชุมชน และเป็นการลดภาระของชุมชนในการเตรียมสถานที่แยกกักตัว ซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหาในขุมชนทั้ง 17 หมู่บ้านที่รับผิดชอบ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ