Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

    

 คำแถลงนโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนา   อย่างเป็นรูปธรรม   ในทุกมิติ   เพื่อประโยชน์สุข   ของชาวประชาอย่างแท้จริง

   Strive. In every dimension, so a substantial benefit. Of  the public truly

พันธกิจ  (Mission)

                        “ เทศบาลตำบลเทพวงศา ต้องเป็นองค์กรพร้อมรับใช้ประชาชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ โดยยึดหลักการพัฒนาทั้งภาพเล็กและภาพโดยรวม อันจะส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ”

 Thepwongsa   supdistic municipality ,  my relatives  To the organization and the public. With the continuous development and sustainability. Under changing circumstances. To adapt to the new local government. Develop both principles and overall image. This will result in a benefit to the public, both directly and indirectly.

 นโยบาย ( Policies )

                         เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยความเคารพ กระผม นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากชาวเทศบาลตำบลเทพวงศาของเรา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ พร้อมๆกับทุกท่านและได้รับการรับรองผลการเลือกจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา พวกเราเป็นตัวแทนที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ให้เข้ามารับใช้ตามที่เราอาสาเข้ามา  ดังนั้นการทำงานของเราจึงมีความคล้ายคลึงกัน และมีเป้าหมายอันเดียวกันคือ เทศบาลตำบลเทพวงศาของเราทุกคนต้องมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนกับทุกท่าน อ้างถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ..๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.. ๒๕๕๒ บทที่ ๒ ทวิ มาตรา ๔๘ ทศ  กระผมจึงได้กำหนดเป้าหมายและแนวนโยบาย รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามแนวทางที่ได้กำหนดเป็นพันธะสัญญาประชาคมให้กับราษฎร์ ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นดังแนวทาง คือ 4 ปี สานงานต่อ 4 ปี ก่องานใหม่ 4 ปี ปรับปรุงใหม่ 4 ปี เสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม  โดยยึดหลักการกระจายอำนาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย ในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็น ไปตามความต้องการของประชาชน  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายข้าราชการการเมือง ฝ่ายพนักงานเทศบาล ฝ่ายผู้นำชุมชน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อชุมชนในปัจจุบันตลอดถึงอนาคตในภายหน้า อันจะส่งผลดีต่อเทศบาลตำบลเทพวงศาของเรา โดยยึดถือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งฉบับ และโดยเฉพาะมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖    กระผมจึงได้กำหนดนโยบายไว้  ๖ ด้าน ดังนี้

 ๑.      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้.

                        ๑.๑       เร่งดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนนดี น้ำดี ไฟฟ้าดี สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนที่ขยายตัวในอนาคต

                        ๑.๒       บูรณะซ่อมแซมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานและภัยพิบัติต่างๆ เช่น ทางสาธารณะประโยชน์  ทางระบายน้ำ  ถนนเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา รวมถึงจุดเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                        ๑.๓       ประสานงานและใช้งบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง  ในเขตเทศบาลให้มีอย่างทั่วถึงคลอบคลุมในทุกพื้นที่ภายใต้กรอบงบประมาณที่เหมาะสม

.       ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  เครื่องหมายจราจร ในจุดที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมาตามท้องถนน เช่น ทางร่วม  ทางแยก  ปากทางเข้าหมู่บ้าน  ทางหลวงจังหวัด  ทางหลวงท้องถิ่น เป็นต้น

                        ๑.๕       ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงสนับสุนนงบประมาณในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไป

                        ๑.๖       ประสานงานกับหน่วยงานในระดับ กระทรวง ทบวง กรม นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น หน่วยงานที่มีศักยภาพ ในระดับที่เหนือขึ้นไป เพื่อผลักดันงบประมาณ เครื่องมือหนัก เครื่องจักรกล  ในการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรังมาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งผลิตน้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น

๒.       ด้านเศรษฐกิจ

เสริมสร้างสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนารายได้ให้กับชุมชน เกษตรกร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ดังนี้

                        ๒.๑       จัดให้มีตลาดสดเทศบาลเทพวงศา ๑ ให้เป็นตลาดน่าซื้อ ถูกสุขอนามัย และเป็นแหล่งศูนย์รวมของการจับจ่ายซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าขายหมุนเวียนเศรษฐกิจของชุมชน ชาวเทศบาลตำบลเทพวงศา และตำบลใกล้เคียงรวมถึงพัฒนาตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ เช่น ตลาดนัดเทศบาล ตลาดนัดบ้านบุ่งซวย เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้  และเพิ่มโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น

                        ๒.๓ สนับสนุน เสริมสร้าง ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกระดับ ส่งเสริมแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว และส่งเสริมให้มีการรวมตัวเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น

                        ๒.๔ ให้ความสำคัญแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้างจุดรวมน้ำ ขุดลอกลำห้วย หนอง คลอง บึง ฝายชะลอน้ำ  ต่อยอดการส่งน้ำระบบท่อ รวมกลุ่มผู้ใช้น้ำทางเกษตรให้เข้มแข็ง โดยประสานงานกับหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม  เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  มาใช้เพื่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร และป้องกันภัยแล้งจากธรรมชาติ

                        ๒.๕ สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการส่งเสริมรูปแบบสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งแก่ชุมชนสอดคล้องกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า หรือกลุ่มแม่บ้าน

                        ๒.๖ ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้และที่พึ่งทางวิชาการให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการเกษตร เช่น เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ประมงอำเภอ ประมงจังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ฝีกอาชีพราษฎร์มุกดาหาร กองทุนสวนยาง เป็นต้น

                        ๒.๗ จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ในการปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตร ตลอดถึงประหยัดงบประมาณที่มีอย่างจำกัดของเทศบาล

                        ๒.๘       เร่งรัดประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเทพวงศา (โนนคำบอน, ป่าดงคำเดือย ) เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

                        .       พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้แก่ แก่งช้างหมอบ (บ้านห้วยยาง) แก่งพะลานเหล็ก (บ้านสามแยกถ้ำเสือ) แซลำห้วยซัน (โนนเตาถ่าน) เป็นต้น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

             ๓. ด้านสังคม

                        ๓.๑       ให้ความสำคัญแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นหน่วยงานในการเชื่อมประสาน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ กลุ่มดังกล่าว

                        ๓.๒       ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งบริการทางสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริม สร้างให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย ตนเองและครอบครัว

                        ๓.๓       ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับการเข้าถึง และการบริการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ประชามีสุข รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น

                        ๓.๔       ให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่ พัฒนาลานกีฬา และการแข่งขันอย่างเป็นสากลมีความต่อเนื่องในการแข่งขันโดยใช้กีฬาเป็นศูนย์รวมเยาวชน เพื่อสร้างเกียรติภูมิ ความภูมิใจของเยาวชน ตลอดถึงผู้ปกครอง อันจะส่งผลที่ดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่  

                        ๓.๕       ส่งเสริมการจัดงานประเพณี  กีฬาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวแก่งช้างหมอบ/กีฬาชายหาด(บ้านบุ่งซวย-ห้วยยาง), สงกรานต์ (บ้านอูบมุง-แก้งเกลี้ยง), ลอยกระทง (บ้านโนนเตาถ่าน-ไทรย้อย-ดอนบาก) ,บุญผะเหวด (บ้านนาหว้าน้อย-เกษมชมภู), แข่งเรือยาว (บ้านนาสนาม), บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (บ้านห้วยยาง), ปฏิบัติธรรม (บ้านแก้งเกลี้ยง)  เป็นต้น

                        ๓.๖       ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย เช่น วัดอูบมุง (พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น) , บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (บ้านห้วยยาง) ,  ปฏิบัติธรรมวัดป่าดงน้อยนาสนาม(บ้านนาสนาม) ,ปฏิบัติธรรมบ้านแก้งเกลี้ยง (บ้านแก้งเกลี้ยง)

                        ๓.๗       ปรับปรุงระบบงานป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ อปพร จำนวน 2 ศูนย์ (ศูนย์ที่ 1.ศูนย์ประจำเทศบาลตำบลเทพวงศา  ,ศูนย์ที่  2 ศูนย์สามแยกเมืองใหม่) เพื่อเตรียมพร้อมรับใช้ประชาชน ประชาปลอดภัย อุ่นใจเมื่อมีเทศบาลตำบลเทพวงศา รองรับการขยายตัวของชุมชน ประชากร รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ  ตลอดรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ อปพร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                        ๓.๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กร เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานกับหน่วยงานระดับนโยบาย และหน่วยงานหลัก โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน ร่วมมือเพื่อให้องค์กร พื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศาปลอดจากยาเสพติด มีมุมมองที่ดีจากสังคมภายนอก

             .ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

                        ๔.๑       ปรับปรุงระบบกำจัดขยะ การจัดเก็บขยะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สากลทั่วไป รวมถึงมุ่งรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆ ตลอดถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในหมู่บ้านให้น่าอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

                        ๔.๒       ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมให้มีความร่มรื่น สวยงาม รวมถึงจัดให้มีสวนสาธารณะสวนสุขภาพ สถานที่ออกกำลังกายตลอดถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน

                        ๔.๓       ป้องกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเทพวงศา ให้คงอยู่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต  รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักประหยัดพลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

                        ๔.๔       ให้ความสำคัญในการลดมลภาวะทางอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา เช่น จัดให้มีเตาเผาขยะปลอดมลพิษ  บริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดให้มี ศาสนสถานให้ครบทุกหมู่บ้าน เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของชุมชน

             ๕. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                        ๕.๑       สนับสนุนด้านการสถานศึกษาทั้ง ๕ แห่ง อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ที่พึงกระทำได้

                        ๕.๒ เสริมสร้างพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในมิติใหม่เพื่อลูกหลานชาวเทพวงศา ให้เป็นศูนย์ที่ประสิทธิภาพ เพื่อวางรากฐานการศึกษา ของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาวเทศบาลตำบลเทพวงศา วางระบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสอดประสานมืออาชีพด้านการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการปรับปรุง ซึ่งอาจควบรวมศูนย์ที่มีบริบทเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการ เป็นต้น

                        ๕.๓       ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานถ่ายทอดเป็นวิทยาทานแนวความรู้สืบต่อไปในภายภาคหน้า

                        ๕.๔ สืบสานการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ , บุญผะเหวด  เป็นต้น

                        ๕.๕       ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทำนุบำรุงคำสอนของศาสนาประจำชาติไทย รวมถึงศาสนาต่างๆที่มีในเขตพื้นที่ มุ่งเน้นสอนความมีคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดดงน้อยนาสนาม  การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ภาคฤดูร้อน เป็นต้น

                        ๕.๖       จัดให้มีการฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดถึงประชาชนผู้ที่คาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี 2558

                        ๕.๗       ให้ความรู้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลเทพวงศา เพื่อเตรียมความพร้อมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพวงศาสู่ประชาคมอาเซียน

                       ๖.ด้านการเมืองและการบริหาร

ส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ให้ความสำคัญ การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามภารกิจทีเพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของพนักงานและลูกจ้างในการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ตามหลักธรรมาภิบาลดังนี้

                        ๖.๑       สนองนโยบายสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด นโยบายของอำเภอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

                        ๖.๒       มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเทศบาล ให้สามารถบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ลูกจ้าง ให้มีทัศนะคติและจิตสำนึกในการบริการประชาชน  เพื่อยกระดับองค์กรพร้อมรับใช้ประชาชน

                        .       การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกัน และใช้หลักความรู้ คู่คุณธรรม สร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการมุ่งพัฒนาชุมชนเป็นหลัก

                        ๖.๔ นำวิชาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น สมดุลกับความเจริญของบ้านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

                        ๖.๕ มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ด้านการเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาของท้องถิ่น และการขยายตัวของชุมชนรวมถึงปัญหาชุมชนในอนาคต

                        ๖.๖ ปรับปรุงสถานที่ทำงาน หน่วยงานเทศบาลตำบลเทพวงศา เป็นหน่วยบริการประชาชนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ และมีความสะดวก  สะอาดปลอดภัย  ภูมิทัศน์สวยงาม  บรรยากาศส่งเสริมในทำงานมากยิ่งขึ้น

                        ท่านประธานสภาเทศบาล ตลอดจนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ที่เคารพทุกท่าน  ผมและคณะผู้บริหารขอเรียนว่า นโยบายที่แถลงตามเอกสารดังกล่าวข้างต้นนี้ มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนไม่ขัดต่อระเบียบและกฏเกณฑ์การปฏิบัติ มีประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนของเทศบาลเทพวงศาของเราเพื่อไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่า เทศบาลตำบลเทพวงศาจะมีความน่าอยู่ สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สี่ปีต่อจากนี้ตามระยะเวลาที่ได้รับจากประชาชน เราคงต้องนับถอยหลังไปเรื่อยๆ  แต่ผมและทีมงานจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเดินหน้าในการทำงาน และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะเห็นไปในแนวทางเช่นเดียวกับผม เพื่อความสุขของชาวเทศบาลตำบลเทพวงศา กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลมีเป้าประสงค์เดียวกันคือ นำพาความเจริญสู่ท้องถิ่นเรา ตามความมุ่งมั่น ความตั้งใจ  เพื่อชาวเทศบาลตำบลเทพวงศา ชาวอำเภอเขมราฐ และชาวไทย ของเราทุกคน สืบไป

                        ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

 

                                                                                                            นายอลงกต แสวงสุข

                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ