Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปณิชา สันตพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอุษาวดี กุลบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายโมลิส โมฬชาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสนอง พิมพ์เทพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวทิมาพร ขวัญทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ