ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีผ่านธนาคาร

วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 11:21

      ด้วยเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 และมาตรา 63 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดให้การจัดเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเทพวงศาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระการเดินทาง ลดการเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19 จึงขอประกาศช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ