วันศุกร์, 26 มีนาคม 2564 10:18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน อูบมุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ด้วย เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน อูบมุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ ๒,๒๕๘,๕๕๗.๘๐ บาท

       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

       ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ กองคลัง เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐๔๕-๔๒๙๒๐๗, ๐๔๕-๙๕๕๘๙๕ แฟกซ์ ๐๔๕-๔๒๙๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ