Hot News :
วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563 15:29

ยกเลิก ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองหลวงหมู่ที่ 14 - บ้านห่องข่อย หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลึ่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองหลวงหมู่ที่ 14-บ้านห่องข่อย หมู่ที่ 18 เพิ่มช่องเปิดจำนวน 2 ช่อง 3.60x3.60x7 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เทศบาลตำบลเทพวงศา ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

    ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045-429208 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (วันและเวลาราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ