Hot News :
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 16:29

ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

    ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045-429208 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (วันและเวลาราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ