Hot News :
วันพุธ, 09 กันยายน 2563 07:15

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ประกาศใช้เทศบัญญัติ'งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ,สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และนายอำเภอเขมราฐ ในฐานะได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเทพวงศา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ